...

Общи условия  и условия за личните данни.

“За да гарантираме вашето настаняване, е необходимо да внесете депозит в размер на 50% от стойността. Като основание на плащането, моля да посочите дата на настаняване и име на резервация.

Настаняването в къщата започва след 14:00 часа.

Освобождаване на стаята става до 12:00 часа.


Условия за настаняване на допълнително легло:
Дете от 0 до 6г. се настаняват безплатно
Дете от 7г. до 12г. се таксуват 25лв. на нощувка
Дете над 13г. се таксуват като възрастен 30лв. на нощувка.

 

Ключа от стаята се връща на рецепция.

Открития ни външен басейн работи всеки ден от 8:00 до 23:00часа.

Ресторанта е отворен от 7:30 до 23:00 часа.

При направена резервация нощувка + закуска, закуската се сервира от 8:00 до 10:00 часа.
При желание за ранна закуска, моля обърнете се към рецепция.

За Вашия добър и пълноценен престой Ви препоръчваме да пазите тишина през следобедните и нощни часове (от 14:00ч. до 16:00ч. и от 22:00ч. до 10:00ч.).

 

Не се толерира агресивно поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.

Тютюнопушенето е строго забранено в стаите и всички закрити помещения на територията на къщата.

За целта може да използвате определените и обозначени места.

Индивидуално гладене, моля да се обърнете към рецепция.

От съображение за сигурност не е уместно да оставяте без надзор деца в стаите, както в общите части и открития плувен басейн.

Къщата не носи отговорност за деца без придружител.

Забравени или изгубени вещи на гост на къщата се съхраняват в рамките на един месец.

В случай на изгубени или намерени вещи се обръщайте към рецепция. След посочения срок къщата не носи отговорност.

Гостите на къщата за гости са отговорни за всички щети нанесени по обзавеждането, оборудването и инвентара време на престоя им, както и за установени липси или част от него.

Всички щети се заплащат от гостите по цени определени от управителя на къщата за гости.

За съхранение на Вашето ски оборудване, моля попитайте на рецепция.

Информация за нас:

Къща за гости “Wishmore” обработва Вашите лични данни с цел да предостави на гостите си по-добри, по-качествени и по-разнообразни услуги.  С оглед на това сигурността на данните  е от значение за успеха на бизнеса ни и за обществения ни имидж. Ето защо ние се стараем да защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на нормативни задължения и по договор

Ние събираме и обработваме личните Ви данни  и други лични данни, за да изпълним задължения възложени ни по силата на нормативен акт, какъвто е Закона за туризма

Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме в пълна степен услугите, които сте заявили и които искате да ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните си задължения към Вас.

ЕГН, имена, пол, гражданство, постоянен адрес
електронна поща, писма, информация за заявките ви, друга обратна връзка, която получаваме от вас, предпочитания за услугите, които ви предоставяме;

данни, предоставяни през интернет страницата ни;
IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

Обработката се извършва с цел:

установяване на самоличността на клиента при настаняване в къща за гости “Wishmore” ;
управление и изпълнение на Вашите заявки за  услуги;
изготвяне и изпращане на сметка/фактура за  услугите, които използвате при нас;
за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;

 На кого предоставяме личните Ви данни:

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни,  за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално-правни нормативни актове;

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му.

Компанията е  определила е Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага  процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения   по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (5 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.
Право на корекция :

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
Право на изтриване /правото „да бъдеш забравен“/:

По всяко време имате право да искате изтирване на обработваните от нас лични данни, ако:

личните данни не са необходими за целите, за които са събрани и обработвани;
оттеглите своето съгласие и няма друго правно основание за обработването им;
личните данни са обработвани незаконосъобразно
Право на възражение:

По всяко време имате право да:

възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
Право на ограничаване на обработването*:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
Право на преносимост на данни*:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
обработването се извършва автоматично
Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни.  Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Позитив ИМ ЕООД
ИН по ЗДДС: BG204666642

Над 10% Отстъпка Last Minute резервации/ Неделя до Четвъртък до 30/06/24. Отстъпката ще бъде приложена след потвърдена резервация.

X
Scroll to Top